ХАМТЫН ГЭРЭЭНИЙ ТӨСӨЛ

“ОЮУ ТОЛГОЙ” ХХК “ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК-ИЙН УУЛ УУРХАЙН АЖИЛТНЫ ҮЙЛДВЭРЧНИЙ ЭВЛЭЛИЙН ХОРОО” болон “ОЮУ ТОЛГОЙН ОРОН НУТГИЙН АЖИЛЧДЫН ҮЙЛДВЭРЧНИЙ ЭВЛЭЛИЙН ХОРОО” нь 2024.06.13-ны өдөр анхны уулзалтаа хийж, 6 сарын 15-аас 21-ны өдрийг дуустал хоёр тал 2024-2026 онд хэрэгжүүлэх ХАМТЫН ГЭРЭЭНИЙ ТӨСӨЛ дээр хамтарч ажиллаа. Нийт татвар төлөгчдөөс хамтын гэрээнд оруулах саналуудыг и-мэйлээр болон мэссэжээр хүлээн авсан. Үүний дүнд ХАМТЫН ГЭРЭЭНИЙ ТӨСӨЛ-ийг нийт гишүүддээ танилцуулахаар 7 хоногийн завсарлагаа авлаа. Та бүгд төсөлтэй танилцана уу. Жич: Хэлэлцээрийн явцад АО болон ҮЭХ харилцан буулт хийж дундын санал дээр тохирох, саналуудад өөрчлөлт орох гэх мэт байдаг учраас энэ төсөл маань эхний хувилбар гэдгийг ойлгоорой

OTTU.mnOTTU.mnOTTU.mnOTTU.mnOTTU.mnOTTU.mnOTTU.mnOTTU.mnOTTU.mnOTTU.mnOTTU.mnOTTU.mnOTTU.mnOTTU.mnOTTU.mnOTTU.mnOTTU.mnOTTU.mnOTTU.mnOTTU.mnOTTU.mnOTTU.mn