Цаг үеийн мэдээ

Ажил олгогчоос ҮЭХ-д ирсэн дундаж цалин хөлстэй холбоотой  мэдэгдлийг ҮЭХ-нь хүлээж авах боломжгүй гэж үзэн зохих хариуг албан тоотоор хүргүүллээ.

Үйлдвэрчний Эвлэлийн Хороо нь холбогдох арга хэмжээг авч ажиллаж байна.

 

 

OTTU.mn