Мэдээ!

OTTU.mn

Ажил олгогчоос боловсруулж байгаа “Тэтгэвэр/хуримтлалын сангийн тухай”
журамтай ҮЭХ танилцаж тодорхой саналуудыг нэмж тусгуулан  хамтран
ажиллаж байна