ХАМТЫН ТЭМЦЭЛ АМЖИЛТ ДАГУУЛЛАА

“Оюутолгой” ХХК-ийн ажилчид 2017 онд хийгдсэн Хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээний тайлантай холбоотой асуудлаар Үйлдвэрчний эвлэлд хандаж, өргөдөл, гомдол гаргасан. 
Эдгээр өргөдөл, гомдолд үндэслэн Үйлдвэрчний эвлэл ажил олгогчтой олон удаагийн хэлэлцээр хийсний үр дүнд 2019 оны 5 сарын 10-ны өдөр талууд Харилцан Ойлголцлын Санамж Бичиг зурж ажилчдад хэвийн бусын нөхцлийг эргүүлэн олгохоор тохиролцсон. 
Энэ нь ажилчид өөрсдийн эрх ашгаа хамгаалах зорилгоор Үйлдвэрчний эвлэлтэй хамтран ажиллаж, тулгарсан асуудлыг хуулийн хүрээнд шийдэх боломжтойг харуулсан томоохон үйл явдал боллоо.

OTTU.mn

OTTU.mn

OTTU.mn

OTTU.mn